ERHVERVSBETINGELSER

De nærværende betingelser gælder for internet, der leveres af Parknet F.M.B.A. (herefter kaldet Parknet) til erhvervsabonnenter som kontorer, butikker og andre virksomheder (herefter kaldet virksomheden). Betingelserne kan ikke fraviges uden skriftligt samtykke fra Parknet.

Et internetabonnement giver automatisk medlemskab af Parknet, og dermed stemmeret på den årlige generalforsamling med én stemme per abonnement. Hvis abonnementet opsiges, ophører medlemskabet.

For at oprette et internetabonnement og indtræde som medlem af Parknet, skal virksomheden have et CVR-nummer.

Det er en forudsætning for aftalens gyldighed, at det rent teknisk er muligt at levere internet til installationsadressen. Parknets ansvar for installationen går til nettermineringspunktet. Parknet har ikke ansvar for at etablere og drive installationen i virksomheden.

Parknet er hverken ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Parknets net og tjenester. Parknet er heller ikke ansvarlig for ændringer i data, der er modtaget eller afsendt af virksomheden, eller for uvedkommendes adgang til virksomhedens data og systemer.

Parknets til enhver tid gældende vilkår og priser findes på www.parknet.dk.

Et internetabonnement fra Parknet dækker én virksomhed, uanset antallet af brugere. Abonnementsperioden løber tre måneder forud.

Abonnementet må kun benyttes på virksomhedens adresse. Benyttes internetforbindelsen uden for virksomhedens adresse, betragtes det som en væsentlig misligholdelse af abonnementsbetingelserne. Virksomheden hæfter for enhver anvendelse af forbindelsen.

Virksomheden skal anvende sin internetforbindelse på en sådan måde, at det ikke forstyrrer trafikken i det offentlige net eller er til gene for andre brugere. Indtræder der forstyrrelser, skal virksomheden straks træffe foranstaltninger herimod, om nødvendigt ved at standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne. Hvis virksomheden ikke selv bringer forstyrrelserne til ophør, er Parknet berettiget til at træffe de nødvendige foranstaltninger på virksomhedens regning.

Ved sin anvendelse af Parknets internetforbindelse er virksomheden selv ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Forbindelsen må ikke benyttes til ulovlige formål som hacking og anden uautoriseret adgang til andres systemer, spredning af virus og spam, sletning og ændring af transmissionsinformationer eller krænkelse af ophavsrettigheder. Parknet har intet ansvar for virksomhedens handlinger og aktiviteter, og det betragtes som en væsentlig misligholdelse af abonnementsbetingelserne, hvis virksomheden benytter Parknets tjenester til ulovlige formål.

I særlige tilfælde forbeholder Parknet sig retten til at begrænse virksomhedens anvendelse af sin internetforbindelse som følge af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. En sådan begrænsning berettiger ikke til en reduktion i abonnementsydelsen.

Afhængigt af abonnementstype er det muligt at tilkøbe en eller flere faste offentlige IP-adresser som ekstra ydelse hos Parknet. Hvis det er nødvendigt, er Parknet dog berettiget til at ændre adressen.

På virksomhedens installationsadresse afsluttes installationen i et udtag til internet, hvor virksomheden tilslutter sit eget opkoblingsudstyr (nettermineringspunktet). Virksomhedens adgang til Parknets internet forudsætter, at virksomheden selv besidder det nødvendige udstyr. Det er dog muligt at leje en wi-fi router gennem Parknet. Den til enhver tid gældende pris fremgår af www.parknet.dk.

Internetforbindelsens hastighed er den hastighed, der leveres til nettermineringspunktet i virksomheden. Ved brug af wi-fi router (trådløs forbindelse) kan den oplevede hastighed være lavere end den leverede hastighed. Det skyldes, at hastigheden blandt andet påvirkes af afstanden mellem digital enhed og wi-fi router, routerens ydeevne, forbindelsestypen samt omfanget af trådløse forstyrrelser.

Parknet er berettiget til at foretage nødvendige ændringer på Parknets net og tjenester med henblik på at sikre en stabil og sikker drift. Hvis ændringerne har væsentlig betydning for virksomhedens anvendelse af internet, informerer Parknet herom via www.parknet.dk med et passende varsel. Parknet tilstræber altid, at planlagte driftsafbrydelser medfører mindst mulig gene for virksomheden.
Parknet yder support på egne tjenester og udstyr. Åbningstider for henholdsvis bruger- og erhvervsservice fremgår af www.parknet.dk.

Parknet afhjælper driftsforstyrrelser hurtigst muligt, under hensyntagen til forstyrrelsernes omfang og beskaffenhed.

Hvis der er behov for at fejlsøge eller fejlrette på installationsadressen, skal virksomheden sikre, at Parknet hurtigst muligt får adgang til alle installationer på adressen. I den forbindelse er virksomheden også forpligtet til i fornødent omfang at assistere Parknet med personlig tilstedeværelse. Hvis Parknets tekniker ikke får adgang til installationsadressen på et aftalt tidspunkt, er Parknet berettiget til at fakturere den tid, der er brugt på transport og fremmøde.

Parknet er ikke ansvarlig for fejl og driftsforstyrrelser, der skyldes andres net. Det lokale net i virksomheden er uden for Parknets ansvarsområde. Parknet er også uden ansvar for fejl og driftsforstyrrelser i tilslutninger, der kan henføres til virksomhedens installationer og udstyr, eller hvor virksomheden har lavet indgreb i installationen.

Hvis en tjeneste har været fuldstændig afbrudt i mere end to arbejdsdage efter fejlmeldingstidspunktet, foretager Parknet efter krav fra virksomheden en forholdsmæssig reduktion i abonnementsudgiften. Reduktionen fratrækkes den førstkommende opkrævning. Der ydes ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes forhold uden for Parknets kontrol og ansvarsområde, eller hvis Parknet ikke har fået tilstrækkelig adgang til installationsadressen. Der ydes heller ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes, at Parknet har lukket virksomhedens abonnement som følge af manglende betaling. Virksomhedens krav bortfalder, hvis det ikke er fremsat senest 30 dage efter, at driften i væsentlighed er normaliseret.

Virksomheden er forpligtet til at følge Parknets betalingsbetingelser. Parknet er berettiget til at opkræve betaling op til en måned før starten af en ny abonnementsperiode.

Ved for sen indbetaling fremsender Parknet en rykkerskrivelse og pålægger desuden virksomheden et rykkergebyr herfor. Ved gentagen forsinket betaling kan Parknet kræve, at virksomheden tilmelder sig automatisk betaling efter Parknets anvisning.

Parknets kommunikation foregår som udgangspunkt via e-mail. Hvis virksomheden har en e-mailadresse,
er virksomheden forpligtet til at oplyse den til Parknet.

Information om pris- og abonnementsændringer udsendes enten via e-mail eller brev. Generelle meddelelser kommunikeres af Parknet til virksomheden via www.parknet.dk. Meddelelser om planlagte såvel som uplanlagte driftsafbrydelser kommunikeres både via www.parknet.dk og drift.parknet.dk. Parknet er berettiget til at udsende e-mails til virksomheden vedrørende Parknet af både individuel og almen betydning. Virksomheden er forpligtet til at holde sig orienteret via disse e-mails.

På www.parknet.dk fremgår det, hvordan Parknet kan kontaktes.

Parknet informerer som minimum om ændringer af vilkår og priser med en måneds varsel med virkning fra den 1. i en måned. Ændringer, der sker som følge af pålæg fra myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende, kan gennemføres uden varsel.

Virksomheden har ikke fortrydelsesret, men både virksomheden og Parknet kan til hver en tid opsige og ændre abonnementet med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal. Virksomhedens opsigelse eller ændring af abonnement skal ske skriftligt til Parknet via brev, e-mail eller www.parknet.dk.

Ved ophør af abonnement opgør Parknet det økonomiske mellemværende, og tilbagebetaler eller opkræver herefter en eventuel difference. Hvis virksomheden er tilmeldt automatisk betaling, foregår tilbagebetaling automatisk i forbindelse med Parknets ordinære opkrævninger. Er virksomheden ikke tilmeldt automatisk betaling, er den forpligtet til at oplyse, hvilken bankkonto tilbagebetalingen skal ske til. Parknet er berettiget til at opkræve et gebyr for at udbetale til bankkonto, og tilbagebetaler ikke beløb under 20 DKK.

Hvis virksomheden alvorligt forstyrrer Parknets drift eller ikke overholder abonnementsbetingelserne, herunder betaler rettidigt, kan Parknet opsige virksomhedens abonnement uden varsel.

Abonnementer kan ikke overdrages.

I tilfælde af virksomhedens væsentlige misligholdelse af sine forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, er Parknet berettiget til at afbryde eller begrænse virksomhedens adgang til Parknets tjenester. Parknet giver i så fald hurtigst muligt besked om lukningen samt årsagen hertil. Lukning af et abonnement som følge af misligholdelse medfører ikke, at abonnementsydelsen for den pågældende periode bliver reduceret.

Aftaler om levering og drift af internet er undergivet dansk ret. Klager kan sendes til Parknets bestyrelse på [email protected]. Bestyrelsen besvarer eventuelle klager hurtigst muligt og senest en måned efter, at klagen er indgivet. Er virksomheden ikke enig i bestyrelsens afgørelse, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.

Disse vilkår træder i kraft den 1. november 2020.

Parknet F.M.B.A.
Esromgade 15, opgang 1, 5.sal
2200 København N

www.parknet.dk
CVR-nr. 27 33 57 72

Brugerservice

+45 36 90 60 00
[email protected]

Erhvervsservice

+ 45 36 90 60 10
[email protected]